සින්ඩියේ තවම මම නැත

ඔන්න මමත් සිංහල බ්ලොග් එකක් ලියන්න පටන්ගත්තා දැන් සති දෙකකට කලින් නමුත් තවම මම සිංහල බ්ලොග් කියවනයට ඇතුලුවේලා නෑ.. මොනවා කරන්නද... මම හිතනවා ඉක්මනටම මම සින්ඩියට ඇතුලත් කර ගනීවි කියලා..

0 comments:

Post a Comment