දස්කොන්

ඔබ දේවියකි මම දස්කොන් වන අතර
අසම්මත පෙමකි අප දෙදෙනා අතර
සැලවී රජුට අප හමුවන බව නිතර
දැන් මට යන්න වෙයි මරු හා ඔබ අතැර

සිංහලයන් සමග පිට‍රැටියන්ගෙ සිත
තුල තිබු ප්‍රශ්න ටික ටික මතු වෙලා ඇත
එනිසා ඔබ සමග මා පෙම් කල පුවත
රජුහට කියා මාගෙන් පලි ගන්න ඇත

සොඳුරියෙ එපා මා මැරුවට දුක් වෙන්න
රාවන පුවත ඔබ සිහියට අරගන්න
සීතාවන් නෙතින් දු‍ටු ඔහු හිස දුන්න
ඔබෙ සැප වින්ද මට හැක මගෙ හිස දෙන්න....!!!!!

අසම්මත පෙමක වෙලිලා අපි දෙන්නා
ගත කල අතීතය ටික ටික සිහි වෙන්නා
ඔබ සතු සියලු දේ සතුටින් ඔබ දුන්නා
ඒ සැම අරන් මම සතුටින් පිට වෙන්නා

මේ සංසාරෙ ඔබ මගෙ කර ගන්න පින
නැත සොඳුරියේ මට මරු හා යන්න වුන
මතු සංසාරෙ ඔබ මගෙ කර ගන්න එන
බව දැන මියෙන තෙක් සතුටින් සිටිනු මැන

ලිව්වේ මුස්

0 comments:

Post a Comment

මම ගැන

මම කවුදැයි තවම සොයමි